تبلیغات
پزشکی مهر 89 مشهد - بایگانی جزوات ترم 4
 
 
پیغام مدیر :
رعایت موارد ذکر شده در صفحه منشور قوانین وبلاگ از جانب شما بازدیدکننده گرامی، مایه مسرت خواهد بود،
 
 
به نام خدا

جزوه‌های ترم 4 پزشکی :

 * ادبیات فارسی

جزوه آیین نگارش (ادبیات فارسی) استاد حسن قوامی
جزوه تعاریف انواع متن و نظم ادبی؛ نوشته میلاد محمود آبادی


 * باکتری‌شناسی
- دکتر احسان آریان
دریافت جزوه باکتری‌شناسی (بهمن 88) ، دکتر احسان آریان (کامل؛ 13 جلسه)


 * جنین‌شناسی
- دکتر علیرضا فاضل
دریافت جزوه جنین‌شناسی (مهر 89) ، دکتر علیرضا فاضل (کامل؛ 9 جلسه)
دریافت جزوه جنین‌شناسی (بهمن 85) ، دکتر علیرضا فاضل (6 جلسه)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر علیرضا فاضل ، جلسه 1 (1 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر علیرضا فاضل ، جلسه 2 (2 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر علیرضا فاضل ، جلسه 3 (3 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر علیرضا فاضل ، جلسه 4 (6 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر علیرضا فاضل ، جلسه 5 (7 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر علیرضا فاضل ، جلسه 6 (9 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر علیرضا فاضل ، جلسه 7 (10 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر علیرضا فاضل ، جلسه 8 (11 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر علیرضا فاضل ، جلسه 9 (13 کل)

- دکتر مهدی جلالی
دریافت جزوه جنین‌شناسی (مهر 89) ، دکتر مهدی جلالی (کامل؛ 6 جلسه)
دریافت جزوه جنین‌شناسی (بهمن 85) ، دکتر مهدی جلالی (کامل؛ 6 جلسه)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر مهدی جلالی ، جلسه 1 (4 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر مهدی جلالی ، جلسه 2 (5 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر مهدی جلالی ، جلسه 3 (8 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر مهدی جلالی ، جلسه 4 (12 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر مهدی جلالی ، جلسه 5 (14 کل)
دریافت جزوه جنین‌شناسی ، دکتر مهدی جلالی ، جلسه 6 (15 کل)


 * فیزیولوژی 2
- مبحث فیزیولوژی کلیات اعصاب (سلول عصبی، سیناپس، گیرنده‌ها و راه‌های عصبی) و حواس
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر سید محمود حسینی (کامل؛ 8 جلسه)
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر سید محمود حسینی ، جلسه 1
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر سید محمود حسینی ، جلسه 2
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر سید محمود حسینی ، جلسه 3
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر سید محمود حسینی ، جلسه 4
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر سید محمود حسینی ، جلسه 5
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر سید محمود حسینی ، جلسه 6
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر سید محمود حسینی ، جلسه 7
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر سید محمود حسینی ، جلسه 8

- مبحث فیزیولوژی غدد
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 (مهر 89) ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده (کامل؛ 12 جلسه)
دریافت جزوه فیزیولوژی 2  (بهمن 85) ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده (کامل؛ 11 جلسه)
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 1
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 2
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 3
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 4
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 5
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 6
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 7
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 8
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 9
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 10
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 11
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر موسی‌الرضا حاج‌زاده ، جلسه 12
+ جلسه 13 مربوط به هورمون‌های جنسی زنانه میشه که باید از کتاب گایتون مطالعه کنید.

- مبحث فیزیولوژی خون
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر محمدناصر شافعی (کامل؛ 3 جلسه)
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر محمدناصر شافعی ، جلسه 1
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر محمدناصر شافعی ، جلسه 2
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 ، دکتر محمدناصر شافعی ، جلسه 3

- مبحث فیزیولوژی اعصاب
دریافت جزوه فیزیولوژی 2 (مهر 86) ، دکتر حبیب‌اله نعمتی کریموی (کامل؛ 6 جلسه)