تبلیغات

** کورس قلب **


رنگ نویسده قرمز: جزوه هنوز آماده نشده است

رنگ نویسنده سبز: جزوه آماده شده و می توانید دانلود کنید

رنگ نویسنده آبی: کلاس کنسل شده و یا در روند جزوه نویسی اختلالی پیش آمده است یا نویسنده کناره گیری کرده است.


جزوه سمیولوژی

جلسه 1 (سه شنبه 5/1) دکتر دادگر، مبحث " تظاهرات بالینی بیماری های قلبی و معاینه فیزیکی قلب " (نویسنده: خانم امیریان)
 
جزوه فیزیوپاتولوژی
 
*هفته اول*

جلسه 0 (شنبه 4/29 - 8) دکتر بیگدلو، مبحث " آناتومی و فیزیولوژی قلب" (نویسنده:‌ خانم فاضلی)
 
جلسه 1  (شنبه 4/29 - 10) دکتر حیدری، مبحث " آریتمی بطنی " (نویسنده: علی رستم نژاد)
 

جلسه 2  (دوشنبه 4/31 - 10) دکتر حیدری، مبحث " هایپرتانسیون و سنکوپ " (نویسنده: خانم جعفری)
 
جلسه 3 (چهارشنبه 5/2 - 8) دکتر اشراقی، مبحث " آنژین پایدار " (نویسنده: خانم امیریان)
جلسه 4 (چهارشنبه 5/2 - 9) دکتر دهقانی، مبحث " AMI " (نویسنده: خانم مهاجری)
 
*هفته دوم*
 

جلسه 5 (شنبه 5/5 - 8)  دکتر فال سلیمان، مبحث آنژین ناپایدار (نویسنده: خانم مقدس)

جلسه 6 (شنبه 5/5 - 9) دکتر طیبی، مبحث " برادی آریتمی " (نویسنده: بهزاد صنوبری)
جلسه 7 (شنبه 5/5 ) دکتر حسن زاده، مبحث " آریتمی فوق بطنی " (نویسنده: خانم زاهدی)
 جلسه 8 (شنبه 5/5 - 10) دکتر طیبی، مبحث " ECG " (نویسنده: علی رستم نژاد)جلسه 9 (یک شنبه 5/6 - 8) دکتر داستانی، مبحث " فاکتورهای خطر کرونری و آترواسکلروزی" (نویسنده: خانم علی آبادی)

جلسه 10 (چهارشنبه 5/9 - 8.5) دکتر وکیلیان، مبحث " نارسایی قلبی و هایپرتانسیون پولمونر " (نویسنده: خانم ذهبی)

جلسه 11 (دوشنبه 5/7 - 8) دکتر دهستانی، مبحث " تب روماتیسمی " (نویسنده: خانم امیریان)
جلسه 12 (دوشنبه 5/7 - 9) دکتر قادری، مبحث " پولمونر و تریکوسپید و قلب ریوی" (نویسنده: خانم نوری و فتاحی)
جلسه 13 (دوشنبه 5/7 - 11) دکتر پورزند، مبحث " میترال و آئورت " (نویسنده: ناصر مقدم )
 

جلسه 14 (چهارشنبه 5/9 - 10) دکتر عمادزاده، مبحث " کاردیومیوپاتی " (نویسنده: خانم علی آبادی)
 
 
*هفته سوم*

 

جلسه 15 (شنبه 5/12 - 8) دکتر دانش، مبجث " پاراکلینیک در قلب (نویسنده:‌خانم جعفری)
 
جلسه 16 (شنبه 5/12 - 10) دکتر چمنیان، مبحث " بیماری های مادرزادی قلب " (نویسنده: محمدرضا امامی)

جلسه 17 (یک شنبه 5/13 - 8) دکتر سررشته دار، مبحث " بیماری های پریکارد و میوکاردیت " (نویسنده: هدایت هاشمی)

جلسه 18 (یک شنبه 5/13 - 10) دکتر قلوبی، مبحث " بیماری های شرائین و وریدها " (نویسنده: رامین فخرآل علی)

جلسه 19 (یک شنبه 5/13 - 12) دکتر خامنه، مبحث " آندوکاردیت "  (نویسنده: شیخ عندلیبی)
جلسه 20 (دوشنبه 5/14 - 10) دکتر رفیقدوست، مبحث " HTN (نویسنده: حمیدرضا سهرابی)
 
جزوه پاتولوژی
 

جلسه 1 (شنبه 4/29 - 11) دکتر زابلی نژاد  (نویسنده: خانم علی آبادی و دانشگر)

جلسه 2 (یک شنبه 4/30 - 8) دکتر زابلی نژاد  (نویسنده: خانم توانا)
جلسه 3 (دوشنبه 4/31 - 8) دکتر محمدیان روشن  (نویسنده: احمدرضا ظریفیان)
جلسه 4 (سه شنبه 5/1 - 8) دکتر محمدیان روشن  (نویسنده: خانم علی آبادی و دانشگر)
جلسه 5 (جبرانی) دکتر زابلی نژاد  (نویسنده: معین مبینی)
 
 
 
جزوه فارماکولوژی
 
*هفته اول*
جلسه 1 (چهارشنبه 5/2 - 10) دکتر موسوی، مبحث " داروهای آنتی لیپید " (نویسنده: خانم طیموری)
 
*هفته دوم*
جلسه 2 (چهارشنبه 5/9 - 8)  دکتر موسوی مبحث "داروهای آنتی آریتمی" (نویسنده: خانم عبدالحسین زاده)
 
*هفته سوم*

جلسه 3 (دوشنبه 5/14 - 8) دکتر بروشکی مبحث "داروهای موثر بر سیستم قلبی عروقی" (نویسنده: خانم سلیمانی)

جلسه 4 (سه شنیه 5/15 - 8) دکتر بروشکی  (جزوه ی خانم حقیقی)
جلسه 5 (چهارشنبه 5/16 - 8) دکتر موسوی مبحث "داروهای فشارخون" (نویسنده: حمیدرضا رشیدی)
 
 
** کورس ریه **

جزوه فیزیوپاتولوژی:
*هفته اول*
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر رضایی طلب، مبحث "سمیولوژی نظری ریه" (جلسه 1 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر غفرانیها، مبحث "مروری بر ساختمان و فیزیولوژی دستگاه تنفس" (جلسه 2 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر احمدی حسینی، مبحث "عفونت ها و بیماری های Upper Airway" (جلسه 3 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر رضایی طلب، مبحث "آسم برونشیال" (جلسه 4 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر اثنی عشری، مبحث "برونشیت مزمن و آمفیزم ریوی" (جلسه 5 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر لاری، مبحث "برونشکتازی، پنومونی نکروزان و آبسه ریه" (جلسه 6 کل)

*هفته دوم*
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر عطاران، مبحث "پنومونی" (جلسه 7 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر بصیری، مبحث "عفونت در بیماران نقص ایمنی" (جلسه 8 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر بصیری، مبحث "کانسر ریه" (جلسه 9 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر توحیدی، مبحث "سل ریوی" (جلسه 10 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر اثنی عشری، مبحث "ARDS و نارسایی تنفسی هیپوکسمیک و هیپرکاپنیک" (جلسه 11 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر اثنی عشری، مبحث "آپنه خواب" (جلسه 12 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر غفرانیها، مبحث "تظاهرات ریوی بیماری های سیستمیک" (جلسه 13 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر احمدی حسینی، مبحث "بیماری های پلور" (جلسه 14 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر احمدی حسینی، مبحث "پنوموتوراکس و بدخیمی های پلور" (جلسه 15 کل)

*هفته سوم*
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر رضایی طلب، مبحث "ترومبوآمبولی ریه" (جلسه 16 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر رضایی طلب، مبحث "بیماری های مدیاستن" (جلسه 17 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر غفرانیها، مبحث "هیپرتانسیون اولیه ریوی" (جلسه 18 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر امینی، مبحث "سارکوئیدوز" (جلسه 19 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر امینی، مبحث "بیماری های تحدیدی ریه" (جلسه 20 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر بصیری، مبحث "اختلالات اسید و باز" (جلسه 21 کل)

جزوه فارماکولوژی:
دانلود جزوه فارماکولوژی، دکتر دولتی، مبحث "داروهای بیهوش کننده" (جلسه 1 کل)
دانلود جزوه فارماکولوژی، دکتر دولتی، مبحث "داروهای بی حس کننده موضعی و شل کننده عضلانی" (جلسه 2 کل)
دانلود جزوه فارماکولوژی، دکتر موسوی، مبحث "داروهای ضد سل و ضد قارچ" (جلسه 3 کل)
دانلود جزوه فارماکولوژی، دکتر بروشکی، مبحث "داروهای ضد آسم، ضد سرفه، خلط آور، موکولیتیک و ضد احتقان" (جلسه 4 کل)
دانلود جزوه فارماکولوژی، دکتر موسوی، مبحث "داروهای ضد ویروس و آنتی سپتیکها" (جلسه 5 کل)

جزوه پاتولوژی اختصاصی:
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر جعفریان، مبحث "بیماریهای دستگاه تنفس" (جلسه 1 کل)
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر محمدیان روشن، مبحث "بیماریهای دستگاه تنفس" (جلسه 2 کل)
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر جعفریان، مبحث "بیماریهای دستگاه تنفس" (جلسه 3 کل)
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر جعفریان، مبحث "بیماریهای دستگاه تنفس" (جلسه 4 کل)

جزوه فارماکولوژی بهمن 85:
دانلود جزوه فارماکولوژی بهمن 85، آقایان دکتر دولتی و بروشکی و موسوی، مباحث "داروهای بیهوش کننده و داروهای بی حس کننده موضعی و شل کننده عضلانی / داروهای ضد آسم، ضد سرفه، خلط آور، موکولیتیک و ضد احتقان / داروهای ضد سل و قارچ و داروهای ضد ویروس و آنتی سپتیکها" (6 جلسه)

جزوه پاتولوژی اختصاصی بهمن 85:
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی بهمن 85، آقایان دکتر امیدی و جعفریان و محمدیان روشن، مبحث "بیماریهای دستگاه تنفس" (7 جلسه)


** کورس کلیه **

جزوه فیزیوپاتولوژی:
*هفته اول*
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر حامی، مبحث "سمیولوژی نظری کلیه" (جلسه 1 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر زراعتی، مبحث "فیزیولوژی کلیه" (جلسه 2 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر افشاری صالح، مبحث "روشهای تشخیصی آزمایشگاهی" (جلسه 3 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر حسن‌زمانی، مبحث "نارسایی حاد کلیه" (جلسه 4 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر ناظمیان، مبحث "نارسایی مزمن کلیه" (جلسه 5 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر نقیبی، مبحث "انواع گلومرولونفریت" (جلسه 6 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر زراعتی، مبحث "سندرم نفروتیک" (جلسه 7 کل)

*هفته دوم*
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر اشراقی، مبحث "بیماریهای سیستمیک و بیماریهای عروقی" (جلسه 8 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر ممدوحی، مبحث "نفریت انترستیشیال" (جلسه 9 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر حامی، مبحث "پرفشاری خون اولیه و کلیوی" (جلسه 10 کل)

*هفته سوم*
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر مجاهدی، مبحث "آب و الکترولیتها و کلیه (1)" (جلسه 11 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر مجاهدی، مبحث "آب و الکترولیتها و کلیه (2)" (جلسه 12 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر ممدوحی، مبحث "عفونتهای ادراری" (جلسه 13 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر شریفی پور، مبحث "اختلالات اسید و باز" (جلسه 14 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر فرهودی، مبحث "بیماریهای مادرزادی کلیه و تومورهای کلیه" (جلسه 15 کل)
دانلود جزوه فیزیوپاتولوژی، دکتر بهرامی، مبحث "سنگهای کلیه و نفروپاتی انسدادی" (جلسه 16 کل)

جزوه فارماکولوژی:
دانلود جزوه فارماکولوزی، دکتر رخشنده، مبحث "آنتی بیوتیکها" (جلسه 1)
دانلود جزوه فارماکولوزی، دکتر رخشنده، مبحث "آنتی بیوتیکها" (جلسه 2)
دانلود جزوه فارماکولوزی، دکتر رخشنده، مبحث "آنتی بیوتیکها" (جلسه 3)
دانلود جزوه فارماکولوزی، دکتر رخشنده، مبحث "آنتی بیوتیکها" (جلسه 4)
دانلود جزوه فارماکولوزی، دکتر رخشنده، مبحث "آنتی بیوتیکها" (جلسه 5)

جزوه پاتولوژی اختصاصی:
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر خویی، مبحث "بیماریهای کلیه و مجاری ادراری" (جلسه 1)
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر خویی، مبحث "بیماریهای کلیه و مجاری ادراری" (جلسه 2)
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر خویی، مبحث "بیماریهای کلیه و مجاری ادراری" (جلسه 3)
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر خویی، مبحث "بیماریهای کلیه و مجاری ادراری" (جلسه 4)
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر خویی، مبحث "بیماریهای کلیه و مجاری ادراری" (جلسه 5)
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر خویی، مبحث "بیماریهای کلیه و مجاری ادراری" (جلسه 6)
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر خویی، مبحث "بیماریهای کلیه و مجاری ادراری" (جلسه 7)

جزوه فارماکولوژی بهمن 85:
دانلود جزوه فارماکولوژی بهمن 85، دکتر رخشنده، مبحث "آنتی بیوتیکها" (4 جلسه)

جزوه پاتولوژی اختصاصی بهمن 85:
دانلود جزوه پاتولوژی اختصاصی بهمن 85، دکتر خویی، مبحث "بیماریهای کلیه و مجاری ادراری" (9 جلسه)

** کورس گوارش**

جزوه داروشناسی، دکتر حیدر پارسایی :
دریافت جزوه داروشناسی (پزشکی بهمن 85)، دکتر حیدر پارسایی (4 جلسه) (لینک کمکی)

جزوه داروشناسی، دکتر محمدطاهر بروشَکی :
دریافت جزوه داروشناسی (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدطاهر بروشَکی (جلسه 1 (5 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه داروشناسی (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدطاهر بروشَکی (جلسه 2 (6 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه داروشناسی (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدطاهر بروشَکی (جلسه 3 (7 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه داروشناسی (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدطاهر بروشَکی (جلسه 4 (8 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه داروشناسی (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدطاهر بروشَکی (جلسه 5 (9 کل)) (لینک کمکی)

جزوه داروشناسی، دکتر سید هادی موسوی :
دریافت جزوه داروشناسی (پزشکی مهر 89)، دکتر سید هادی موسوی (جلسه 1 (10 کل)) (لینک کمکی)جزوه معاینه بالینی و شرح حال گیری، دکتر مژگان افخمی‌زاده :
دریافت جزوه معاینه بالینی و شرح حال گیری (پزشکی مهر 89)، دکتر مژگان افخمی‌زاده (1 جلسه) (لینک کمکی)جزوه فیزیوپاتولوژی، هفته اول (مری) :
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی مری (پزشکی مهر 89)، دکتر علی بهاری (جلسه 1 (1 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی مری (پزشکی مهر 89)، دکتر علی بهاری (جلسه 2 (2 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی مری (پزشکی مهر 89)، دکتر عباس اسماعیل‌زاده (جلسه 1 (3 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی مری (پزشکی مهر 89)، دکتر عباس اسماعیل‌زاده (جلسه 2 (4 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی مری (پزشکی مهر 89)، دکتر علی بهاری (جلسه 3 (5 کل)) (لینک کمکی)

جزوه فیزیوپاتولوژی، هفته دوم (معده) :
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی معده (پزشکی مهر 89)، دکتر کامبیز اخوان رضایت (جلسه 1 (1 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی معده (پزشکی مهر 89)، دکتر کامبیز اخوان رضایت (جلسه 2 (2 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی معده (پزشکی مهر 89)، دکتر علی مختاری‌فر (جلسه 1 (3 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی معده (پزشکی مهر 89)، دکتر علی مختاری‌فر (جلسه 2 (4 کل)) (لینک کمکی)

جزوه فیزیوپاتولوژی، هفته سوم (روده باریک) :
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی روده باریک (پزشکی مهر 89)، دکتر آزیتا گنجی (جلسه 1 (1 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی روده باریک (پزشکی مهر 89)، دکتر آزیتا گنجی (جلسه 2 (2 کل)) (لینک کمکی)
جزوه فیزیوپاتولوژی روده باریک، دکتر محمود فرهودی (جلسه 1 (3 کل)) : هاریسون (نوشته نخواهد شد)
جزوه فیزیوپاتولوژی روده باریک، دکتر محمود فرهودی (جلسه 2 (4 کل)) : هاریسون (نوشته نخواهد شد)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی روده باریک (پزشکی مهر 89)، دکتر آزیتا گنجی (جلسه 3 (5 کل)) (لینک کمکی)
جزوه فیزیوپاتولوژی روده باریک، دکتر محمود فرهودی (جلسه 3 (6 کل)) : هاریسون (نوشته نخواهد شد)

جزوه فیزیوپاتولوژی، هفته چهارم (روده بزرگ) :
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی روده بزرگ (پزشکی مهر 89)، دکتر هومن مسنن مظفری (جلسه 1 (1 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی روده بزرگ (پزشکی مهر 89)، دکتر هومن مسنن مظفری (جلسه 2 (2 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی روده بزرگ (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدرضا شیخیان (جلسه 1 (3 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی روده بزرگ (پزشکی مهر 89)، دکتر هومن مسنن مظفری (جلسه 3 (4 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی روده بزرگ (پزشکی مهر 89)، دکتر هومن مسنن مظفری (جلسه 4 (5 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی روده بزرگ (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدرضا شیخیان (جلسه 2 (6 کل)) (لینک کمکی)

جزوه فیزیوپاتولوژی، هفته پنجم (کبد و مجاری صفراوی) :
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر سید موسی‌الرضا حسینی (جلسه 1 (1 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر سید موسی‌الرضا حسینی (جلسه 2 (2 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر سید موسی‌الرضا حسینی (جلسه 3 (3 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر حسن وثوقی‌نیا (جلسه 1 (4 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر حسن وثوقی‌نیا (جلسه 2 (5 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر حسن وثوقی‌نیا (جلسه 3 (6 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدرضا فرزانه‌فر (جلسه 1 (7 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدرضا فرزانه‌فر (جلسه 2 (8 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر محمدرضا فرزانه‌فر (جلسه 3 (9 کل)) (لینک کمکی)

جزوه فیزیوپاتولوژی، هفته ششم (پانکراس برون‌ریز) :
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر میترا احدی (جلسه 1 (1 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه فیزیوپاتولوژی کبد و مجاری صفراوی (پزشکی مهر 89)، دکتر میترا احدی (جلسه 2 (2 کل)) (لینک کمکی)جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر سکینه عموئیان :
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر سکینه عموئیان (جلسات 1 و 2) (لینک کمکی)
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر سکینه عموئیان (جلسه 3) (لینک کمکی)
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر سکینه عموئیان (جلسه 4) (لینک کمکی)
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر سکینه عموئیان (جلسه 5) (لینک کمکی)
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر سکینه عموئیان (جلسه 6) (لینک کمکی)

جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر بهرام معمار :
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر بهرام معمار (جلسه 1 (7 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر بهرام معمار (جلسه 2 (8 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر بهرام معمار (جلسه 3 (9 کل)) (لینک کمکی)
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر بهرام معمار (جلسه 4 (10 کل)) (لینک کمکی)

جزوه پاتولوژی اختصاصی، دکتر نیما محمدیان روشن :
دریافت جزوه پاتولوژی اختصاصی 1 (پزشکی مهر 89)، دکتر نیما محمدیان روشن (جلسه 1 (11 کل)) (لینک کمکی)