تبلیغات

 

« به نام او »

 

صفحه‌ی اختصاصی جلسات Case Review Course

 

جلسه شماره‌ی1- جناب آقای دیانی - موضوع: کلیه 12 تیر92

جلسه شماره‌ی2- حسین محدث - موضوع: ریه 17 تیر92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی3- امیر اخوان - موضوع: ریه 2 مرداد 92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی4- سرکار خانم احمدپور - موضوع: ریه  6 مرداد 92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی5- جناب آقای امامی - موضوع: گوارش 9 مرداد 92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی6- سرکار خانم بهنام - موضوع: قلب 12 مرداد 92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی7- سرکار خانم سلیمانی - موضوع: قلب  2 مهر 92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی8- سرکار خانم مقدس - موضوع: قلب  3 مهر 92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی9- سرکار خانم طیموری - موضوع: غدد  13 مهر 92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی10- سرکار خانم نوری - موضوع: غدد  8 آبان 92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی12- سرکار خانم عبدالحسین‌زاده- موضوع: گوارش  19 آبان 92 (اسلاید)

جلسه شماره‌ی10- سرکار خانم ... - موضوع: ترکیبی 11 آذر 92 (اسلاید)